ารคิดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายจะยึดความต้องการของผู้ว่าจ้างเป็นหลักและการดำเนินการในงบ
ประมาณที่กำหนด โดยทั่วไปการดำเนินงานจะมีค่าใช้จ่ายแต่ละด้าน คือ

 

  1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ตามลักษณะงาน ประมาณตามจำนวนวันที่ปฏิบัติงาน
    ตามอัตราที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
  2. ค่าวัสดุ ตามลักษณะงาน
  3. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน ประมาณ ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
  4. เงินจัดสรรเข้ามหาวิทยาลัย ประมาณ ร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่าย

 

   
   
 


Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021-36 โทรสาร .034-261048 E-mail : rajabhat@npru.ac.th