รัชญา

การบริการวิชาการที่มุ่งพัฒนาบุคคลและองค์กรภาครัฐและธุรกิจทุกด้าน บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่ิอง

วิสัยทัศน

ศูนย์ธุรกิจที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือทางวิชาการที่ไม่จำกัดขอบเขต เพื่อนำไปสู่คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน

พันธกิจ

ศูนย์ที่ธุรกิจที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยนครปฐม บริการทางวิชาการทุกแขนงแก่บุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและธุรกิจ

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021-36 โทรสาร .034-261048 E-mail : rajabhat@npru.ac.th