ลงาน

โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง มูลค่าโครงการ
การสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ปี 2544- ปัจจุบัน
สำนักเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรง กระทรวงพาณิชย์ ปีละ 400,000 บาท
การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้ซื้อรถยนต์อีซูซุ ปี 2546
บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 700,000 บาท
การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้ซื้อรถยนต์ฟอร์ด ปี 2547
บริษัท บรุคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 30,000 บาท
การพัฒนาปรสิทธิภาพการบริการ ปี 2547 บริษัท โปรฟิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 1,500 บาท
การแปลเอกสารประกอบคำฟ้องศาล กรณีผู้รับจ้างทำของผิดสัญญา ปี 2548 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 900,000 บาท
การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต. ในเขตจังหวัดใกล้เคียง รวม 50 แห่ง ปี 2549 องค์การบริหารส่วนตำบล 1,000,000 บาท
การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อบต. ในเขตจังหวัดใกล้เคียง รวม 70 แห่ง ปี 2550 องค์การบริหารส่วนตำบล 1,000,000 บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม 8 หน่วย ปี 2549 การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 1,000,000 บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม 75 หน่วย ปี 2550 การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 2,000,000 บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม และนิคมสร้างตนเอง 90 หน่วย ปี 2551 การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 2,500,000 บาท
การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ปี 2552 การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 4,500,000 บาท
การประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาสังคม 75 หน่วย ปี 2552 การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 2,500,000 บาท
     
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021-36 โทรสาร .034-261048 E-mail : rajabhat@npru.ac.th