อบเขตการให้บริการ

  • การสำรวจตลาด
  • การสำรวจความคิดเห็น
  • การสำรวจข้อมูลทุกประเภท
  • การฝึกอบรมทุกสาขา
  • การให้คำปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ
  • การวิจัยทางวิชาการสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
  • การร่วมดำเนินงาน และโครงการทุกลักษณะ
 

 

   
   
 


Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021-36 โทรสาร .034-261048 E-mail : rajabhat@npru.ac.th