ณะกรรมการ

รรมการอำนวยการ

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์โสรัจ กายบริบูรณ์
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
รองอธิการบดี
กรรมการ
4
อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
กรรมการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี แก้วมณี
กรรมการและเลขานุการ

 

กรรมการดำเนินงาน
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี แก้วมณี กรรมการผู้จัดการ
2
อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล ผู้จัดการการบริหาร
3
อาจารย์สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ ผู้จัดการปฏิบัติการ
4
อาจารย์พันธิการ์ วัฒนกุล กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
5
นางรัตนา ยังจิรวัฒนชัย กรรมการฝ่ายการเงิน

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


Copyright © 2009 NPRU. All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021-36 โทรสาร .034-261048 E-mail : rajabhat@npru.ac.th